Általános Szerződési
Feltételek
(2021.01.20. napjától hatályos szöveg)
A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) az In Center Pszichológiai Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelőssé Társaság ( cégjegyzékszám: 03 09 132785; székhely:
6500 Baja, Dózsa György út 173; adószám: 26307709-2-03; email cím:
contact@incenter.hu, mint szolgáltató („Szolgáltató”) tulajdonában lévő, a
www.psycraft.hu és az ott meghatározott egyéb címen elérhető weboldal („Weboldal”),
valamint a Weboldalon keresztül elérhető online szolgáltatások, ideértve különösen a
Weboldalon elérhető felhasználói fiókot („Felhasználói Fiók“) (a továbbiakban együttesen
„Szolgáltatások”), használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem
elfogadott felhasználói tevékenységekről.
A Weboldal használata esetén Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben
Ön bármely módon a Weboldalt használja, úgy a jelen Szerződésben foglaltak az
irányadók. Amennyiben Ön a Szerződés bármely feltételével nem ért egyet, kérjük, a
Weboldal szolgáltatásait ne vegye igénybe és a Weboldalt ne használja.
1. Weboldal célja
A Weboldal célja, hogy a Szolgálta a Weboldalon kereshetővé, elérhetővé és
megvásárolhatóvá tegyen
pszichoterápiás,
egyéb terápiás,
pszichológiai tanácsadási,
életvezetési tanácsadási,
coaching,
mentoring
és egyéb, nem egészségügyi szolgáltatásként nyújtott,
a mentális egészség helyreállításával, megőrzésével és fejlesztésével, valamint
önfejlesztéssel (ú.n. képességfejlesztéssel) kapcsolatos szolgáltatásokat. Továbbá, cél
az is, hogy ezek keretében információkat, kedvezményes közösségi ajánlatokat, akciókat
és kuponokat („Ajánlat”) a Weboldal felhasználói részére meghatározott szempontok
szerinti bontásban elérhetővé tegyen. Az Ajánlatokat az Ajánlatok gazdáinál lehet
beváltani konkrét szolgáltatásokra.
2. Felhasználók
A jelen Szerződés alapján „Felhasználónak kizárólag a Weboldalt használó, követő
vagy azon regisztrált természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet/vállalkozás minősül, aki a sikeres regisztráció során a szükséges
nyilatkozatokat (együttesen „Nyilatkozatok”) a Weboldalon keresztül megtette
(„Regisztráció”), továbbá a Regisztrációval vagy a Weboldal használatával, követésével
magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit. Regisztrációnak
minősül az is, ha a Felhasználó a Weboldalt Facebook azonosítója segítségével
használja (Facebook Connect).
Természetes személyekre vonatkozó rendelkezések:
A Weboldalon csak 18. életévét betöltött nagykorú cselekvőképes természetes
személyek regisztrálhatnak, illetve a Weboldalt csak ők használhatják.
Korlátozottan cselekvőképes (14-18 év közötti) kiskorú, illetve a Weboldal használat
tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú
Felhasználók Weboldal használatához kiskorúnál törvényes képviselőjük, nagykorúnál
gondnokuk hozzájárulása is szükséges, ezért az ő Weboldal használatuknak előfeltétele
a Szerződésben meghatározottakon túl a törvényes képviselő/gondnok
hozzájárulásának megszerzése a Weboldal használatához. Ilyen Felhasználók Weboldal
használatát ennek megfelelően úgy értelmezzük, hogy a Szolgáltatások
igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes
képviselőjének/gondnokának hozzájárulását, mely az adott Felhasználónak a Szerződés
szerinti Felhasználókénti tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában
foglalja („Jóváhagyás“), és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja.
A cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti), illetve a cselekvőképességet teljesen korlátozó
gondnokság alatt álló nagykorú Felhasználó a Weboldalt önállóan nem használhatja
nevében kiskorúnál törvényes képviselője (általában a szülő), nagykorúnál gondnoka
járhat el, és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget. A Szolgáltatások
igénybevétele tekintetében cselekvőképességet nem érintő támogatóval bíró nagykorú
személy Weboldal használatához kérjük támogatójának hozzájárulását is. Ezért az ő
Weboldal használatát úgy értelmezzük, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a
Weboldal használatához előzetesen beszerezte támogatójának hozzájárulását
(„Hozzájárulás”).
A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon Regisztrálhat.
3. Nyilatkozatok
A Felhasználó a Regisztrációval és a Weboldal használatával egyben igazolja, hogy
18. életévét betöltött, cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó
gondnokság alatt nem álló, cselekvőképességet nem érintő támogatóval a Weboldal
használata tekintetében nem bíró természetes személy;
1. igazolja, hogy a Regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott
személyes és egyéb adatai a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi
jogait nem sértik;
2. tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatának előfeltétele, hogy a jelen
Szerződést, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési,
adatfeldolgozási, adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos szabályzatát
(„Adatkezelési Szabályzat”) magára nézve kötelezőnek fogadja el;
3. kijelenti, hogy a jelen Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit
elolvasta, azokat megismerte és megértette, így ismeri a Szolgáltatások
igénybevételének szabályait és a Weboldal használatának feltételeit, azok teljes
ismerete alapján önként, saját elhatározásából és saját kockázatára veszi
igénybe a Szolgáltatásokat;
4. hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának
megfelelően felhasználja;
5. tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatások igénybevétele, és a Weboldal
használata saját felelősségre és elhatározásból történik, a Szolgáltató nem
ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges
következményekért, amelyek abból következnek, hogy a Felhasználó
személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és
érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák
vagy korlátozzák a Weboldal, a Szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb
szolgáltatások igénybevételét vagy teljesítését;
6. tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja a Szolgáltató által magánszemély
szakemberektől és cégektől összegyűjtött Ajánlatok meghatározott szempontok
szerinti közzététele, és a Szolgáltató nem szavatol semmiféle Ajánlat
pontosságáért, biztosításáért vagy felel annak elmaradásáért;
7. tudomásul veszi, hogy az oldalon található Ajánlatok csak és kizárólag a
Felhasználó személyes céljaira használhatók, kereskedelmi célokra nem;
8. vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert Ajánlatokkal,
azok teljesülésével vagy teljesülésének elmaradásával összefüggésben,
vagy az azokból fakadó következményekkel kapcsolatban nem érvényesít
semmiféle követelést a Szolgáltatóval szemben;
9. tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen
Szerződés 4. pontja szerinti Tartalmakért, amennyiben azokat a Felhasználó
saját döntése alapján közösségi megosztó weboldalakon (pl.: Facebook, Twitter)
vagy egyéb külső weboldalakon („Megosztó Weboldalak”) a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé teszi, a Felhasználó kijelenti továbbá, hogy amennyiben