Belépés
RÓLUNK SZEMÉLYISÉGTESZTEK HOGYAN MŰKÖDIK KAPCSOLAT Belépés Regisztráció
felhasználó

Mi a PsyCraft?

Önfejlesztő applikáció a pszichológia eszköztárával

A PsyCraft-ban egy szerepjátékhoz hasonlóan, feladatok és küldetések teljesítésével fejlesztheted tudásodat és képességeidet. Ellenőrzött szakembereink támogatnak abban, hogy jobbá válhass önismereti-, életvezetési- vagy kommunikációs kérdésekben, természetesen teljesen anonim módon.
Mi a PsyCraft?
Bezár 
PsyCraft belépés
 
Lépj be a PsyCraft világába, és tartozz Te is azok közé, akik a pszichológiai alapokon nyugvó, tudatos önfejlesztést választották!

Miben tud a Psycraft segíteni neked?

Az önismereted játékos fejlesztésében
 

Ismereteid bővítésében

Önfejlesztési események, előadások és cikkek
 

Képességeid fejlesztésében

Tréningek, szemináriumok és workshopok
 

Személyes tanácsadásban

Egyéni pszichológiai konzultáció, vagy coaching

Szabad a pálya! Itt a Psycraft béta verzió!

A PsyCraft önfejlesztő applikáció néhány funkciója teljes gőzzel üzemel, azonban sok eleme még fejlesztés alatt áll.

Teszteld a Beta verziót
 1  Regisztrálj itt!
 2  Használd a már kész funkciókat szabadon
 3  Véleményezd a felhasználói felületet
Az alkalmazás szakmai részéről mi gondoskodunk, azonban a felület használhatóságát a Te igényeidnek megfelelően alakítjuk. Köszönjük észrevételeidet!

Ingyenes személyiség tesztjeink

A tesztek a regisztrációt követően azonnal elérhetőek számodra!
 

Érzelmi Intelligencia kérdőív

Ebből a kérdőívből megtudhatod, hogy milyen szintet mutat jelenleg a stressztűrésed, az empátiád vagy az optimizmusod.

Felnőtt párkapcsolati kötődési kérdőív

Az alábbi teszt annak a felmérésére szolgál, hogy egy személy hogyan viselkedik a párkapcsolataiban.

Személyiség típus

Az MBTI, vagyis a Myers–Briggs típusindikátor Carl Gustav Jung munkáján alapszik, és négy dimenzió mentén 16 csoportba, úgynevezett típusba sorolja az embereket.

BIG5 alapvonások

Mennyire vagy nyitott az újdonságokra, vagy mennyire vagy konzervatív? Inkább a visszavonultságot szereted, vagy a harsány partykat?

Enneagram kérdőív

Az Enneagrammnak nevezett szimbólum által fémjelzett személyiségtipológia tesztje. Ez a rendszer is, mint a tipológiák, egy adott típusba tartozást ad ki válaszul, a kitöltő válaszai alapján.

Szeretetnyelv teszt

Az alábbi kérdőív a Gary Chapman nevéhez fűződő Szeretetnyelvek relatív fontosságát és sorrendjét mutatja meg a Te esetedben.

Hogyan működik a Psycraft?

 1  Regisztrálj itt!
 2  Hozd létre saját karakterlapodat!
 3  Töltsd ki a személyiségteszteket, hogy megismerhesd jelenlegi vonásaidat és képességszintjeidet!
 4  Ha úgy találod, hogy valamiben fejlődni szeretnél, akkor a.) Válassz az előre létrehozott fejlesztési sablonjaink közül vagy b.) Állítsd össze saját mentorod segítségével az egyéni fejlődési céljaidnak megfelelő fejlesztési tervedet!
 5  Kövesd nyomon fejlődésed az applikáció segítségével!

Szakmai partnerek jelentkezését várjuk!

Hirdesd meg előadásaidat, tréningjeidet, konzultációs vagy terápiás szolgáltatásaidat, melyekkel támogatni tudod közösségünk tagjait! Érj el több ezer, fejlődni vágyó felhasználót, akik ügyfeleid lehetnek!
Légy Fejlesztő Partnerünk!
 

Észrevételed van az oldallal kapcsolatban?

Bátran vedd fel velünk a kapcsolatot, írj egy e-mailt a contact@incenter.hu címre!
Köszönjük közreműködésedet, hogy segítesz az oldalt jobbá, könnyebben használhatóvá tenni! Fontos számunkra a visszajelzésed, mivel ezt az oldalt Neked készítjük, hogy segítségével fejleszteni tudd magad!
Kapcsolat
 
x

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rendelkezések
(1) In Center Kft. (jogi képviselője: Matyi Csongor József), mint Adatkezelőa kft. által üzemeltetett www.psycraft.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „Portál”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési tevékenységek tekintetében:

Adatkezelő: In Center Kft. (képviseli, Matyi Csongor József cégvezető)
Székhelye: 6500 Baja, Dózsa György út 173.
Postacíme: 6500 Baja, Dózsa György út 173.
Elektronikus (e-mail) cím: contact@incenter.hu
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: Cg.01-09-323261
Adószáma: 26307709-2-03

(2) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
• az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR,2016/679/EU)

3. Fogalmak

(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

(2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

(3) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

(4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

(5) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

(6) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

(7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(9) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

(10) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

(11) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(12) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(13) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

(14) felhasználó: a portál sajátosságai miatt felhasználók nem csak természetes személyek lehetnek. Jelen tájékoztató szempontjából felhasználók azok az adatvédelmi szabályok szerint érintettnek minősülő természetes személyek, illetőleg mindazon jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik, vagy amelyek a portálon elérhető szolgáltatásokat használják. A természetes személy felhasználók korlátozásmentesen gyakorolhatják az Általános Adatvédelmi Rendeltben foglalt jogaikat (jelen tájékoztató 5. és 6. fejezetei ezeket pontosítják), az egyéb jogalanyok számára a Szolgáltató tájékoztatást nyújt, és a köztük lévő megállapodás szerint működik együtt

(15) szolgáltató: az InCenter Kft. illetve annak jogi képviselője, aki Adatkezelőként gondoskodik a személyes adatok védelméről;

(16) portál: a http://www.psycraft.hu URL alatti weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető, weboldalak összessége, amelyeken a Szolgáltatás igénybevétele céljából releváns műveleteket (regisztráció, szolgáltatás kiválasztása, szolgáltatás tényleges igénybevétele, szolgáltatás nyújtása) a felhasználó végzi.

4. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

(1) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

(2) Hírlevél szolgáltatás:
Az Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon lehetőség van hírlevére történő feliratkozásra. A Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Portálon található nyilatkozattal kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre a Szolgáltató hírlevelet küldjön. Felhasználó a Hírlevélre való feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató saját üzletszerzési céljából kezelje a személyes adatait. A Szolgáltató a Felhasználó számára – hozzájárulásától függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küld új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról. Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld promóciós levelet, akik a Portálon található Hírlevél menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ehhez. A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:
• felhasználónév
• e-mail cím Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozó Felhasználók folyamatos tájékoztatása az Szolgáltatóval, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról. A Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból 5 munkanapon belül törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
• a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
• a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben

(3) Online üzenet küldése, árajánlat kérése:
A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
• felhasználó név
• e-mail cím
• telefonszám Az adatkezelés célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, illetve az Felhasználók kérésére árajánlat kiküldése.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen kérheti a Szolgáltatótól adatainak törlését, melyet 5 munkanapon belül tudunk végrehajtani. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
• az Szolgáltató levelezési címére küldött levélben
• a Portálon az erre célra szolgáló menüpontban

(4) Időpontfoglalás

Az adatkezelés célja: Időpontfoglalás a Honlap használata során, Szolgáltatóval való négyszemközti kommunikáció igénylése. Kapcsolatfelvétel Weboldalon megtalálható szakemberekkel. A szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás. Az adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése. A kezelt adatok köre:
• név,
• email cím,
• telefonszám,
• kiválasztott pszichológus neve,
• dátum,
• lefoglalt időpont. Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételének befejezését követő 5 év. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: • a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

(5) Pszichológus válaszol rovat
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a weboldalon megtalálható Szakemberekkel. A kérdező felületen leírt probléma átfogóbb megértése érdekében lehetőség van egyéb adatok megadására. Ezek megadásával Felhasználó kifejezetten felhatalmazza Szolgáltatót ezek kezelésére. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatok megadása nem feltétlenül szükséges. A kezelt adatok köre:
• felhasználónév,
• e-mail cím,
• életkor,
• egyéb betegségek.
A fenti adatok azonban nem nyilvánosak, csak a Szakember, illetve a Szolgáltató látja őket. Az adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kezdetétől számított maximum 8 év, vagy amíg a Felhasználó az adatok törlését nem kéri. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: • az Szolgáltató levelezési címére küldött levélben (contact@incenter.hu)

(6) Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Az Szolgáltató az Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Felhasználó azonosítására, kizárólag az Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Szolgáltatónek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Felhasználók információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

(7) Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

(8) Remarketing kódok
A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

(9) Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat: a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről a Szolgáltató ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze a Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Szolgáltató köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik. A Szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató törölni köteles.

A szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos adatokat –ideértve a telefonos ügyintézés során készült hangfelvételt is- a Szolgáltató az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja. A számlázással kapcsolatos adatokat a Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához az Felhasználó bizonyos személyes adatait a Szolgáltató harmadik fél részére - ideiglenes jelleggel - a szükséges hozzájárulás megadása esetén - adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából - átadja, így különösen: amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a Szolgáltató a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

(10) Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat – így például online fizetés esetén bankkártya számot – kell a Felhasználónak online módon elküldenie a szolgáltatás igénybevételéhez, a Szolgáltató az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát - SSL-alapú csatlakozást – biztosít.
(11) Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti kapcsolatban álló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere - a Szolgáltató nevében és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára - gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

(12) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak - a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - ekkor is irányadóak.

(13) A (10)-(12) bekezdésben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás illetve adatfeldolgozás során egyértelműen feltüntetésre kerül a megfelelő weboldalon a Szolgáltató illetve az adatfeldolgozó személye.

(14) Online bankkártyás fizetés

A portálon online, bankkártyás fizetés vehető igénybe. A fenti rendelkezések alapján az InCenter Kft. mint önálló Adatkezelő jár el az portál felületen megadott és tárolt a jelen tájékoztató (1)-(13). pontjában megjelölt adatok tekintetében. A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban CIB Bank Zrt.) nyújtja az online bankkártyás fizetési szolgáltatást.

A CIB Bank Zrt. által nyújtott biztonságos bankkártyás fizetés során úgynevezett háromszereplős (webáruház-vásárló-bank) eljárással történik a tranzakció, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint. Adatkezelés tekintetében a biztonságot a Felhasználótól a vásárlás során bekérendő adatok szétválasztása alapozza meg.

A tranzakciót minden esetben a Felhasználó kezdeményezi a webáruház oldaláról, melyen a megrendeléssel kapcsolatos információkat adja meg, a fizetéshez szükséges kártyaadatokat pedig kizárólag a bank VeriSign tanusítvánnyal ellátott, 256 bites TLS titkosítással rendelkező biztonságos fizetőoldalán adja meg. A banki fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

A fizetés befejeztével a Felhasználó visszatér a Szolgáltató honlapjára, ahol a Szolgáltató a vásárlás eredményét jeleníti meg. Háromszereplős eljárással történő fizetés során a Felhasználó minden egyes alkalommal átkerül a bank fizetőoldalára, a Szolgáltatónak nincs lehetősége automatikusan megterhelni a vásárló kártyáját.

6. A Felhasználók jogai

(1) A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint.
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

(2) A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

(3) A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(4) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

(5) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Felhasználó kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(6) Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(7) A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(8) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználóet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(9) Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(10) A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a 15 napos határidőt elmulasztja a Felhasználó a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

(11) A Felhasználónak jelen adatvédelmi tájékoztató 5. pontjában meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében.

7. Jogorvoslati lehetőségek

(1) A Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b.) a Felhasználó lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

(2) A Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.